Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular 2020

Guia per a la presentació de les obres
 
PASSOS QUE S'HA DE SEGUIR PER A LA PRESENTACIÓ D'OBRES AL PREMI BERNAT CAPÓ
 
1. Omplir la sol·licitud d'inscripció en la seu electrònica de la web de la diputació:
- A la seu electrònica/catàleg de tràmits/cultura i oci/sol·licitud premi.
- Adjuntar un PDF de l'obra que es presenta.
 
2. Imprimir la sol·licitud d'inscripció que has tramitat.
 
3. Presentar en el registre general de la diputació:
- La sol·licitud d'inscripció.
- Un sobre tancat en el que s'indicarà el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor, amb la documentació següent:
 • Dades de l'autor: nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d’identificació legalment establit.
 • Declaració jurada de que l'obra és original, inèdita i que està lliure de qualsevol compromís d'edició.
Convocatòria de premi
(Tot el dia)
29 jul.
2020
(Tot el dia)
11 oct.
2020
Presentació de treballs fins l'11 d'octubre
 
PREMI BERNAT CAPO DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA POPULAR CORRESPONENT A L’ANY 2020
 
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA
 
L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, amb l’ànim de fomentar la investigació i la divulgació de treballs vinculats a l’estudi de la cultura popular, convoquen el Premi Bernat Capó, que es regirà per les bases següents:
 
Primera - Beneficiaris
Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No podran participar-hi aquelles persones que hagen guanyat els premis en els últims cinc anys.
 
Segona - Condicions i format de l'obra
Pot optar a aquest premi qualsevol treball d’investigació inèdit de divulgació de la cultura popular valenciana. Els treballs que es presenten hauran de tindre les següents característiques:
 • Deuran fer referència a qualsevol camp de la cultura popular valenciana, tant material com immaterial. Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material.
 • Poden desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles.
 • Poden estar escrits en valencià o en castellà.
 • Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis.
 • Els originals que opten al premi es presentaran en format PDF a doble espai en grandària DIN A4, i tindran una extensió d’entre de 125 i 175 fulls.
 
Tercera - Premi
El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000 €, subjectes a la fiscalitat vigent.
 
Quarta - Termini de presentació
El termini de presentació de les obres començarà el 29 de juliol i finalitzarà l'11 d'octubre de 2020 (ambdós inclosos).
 
Cinquena - Forma de presentació
 1. Omplir la sol·licitud per la Seu Electrònica de la Diputació de València fent constar el pseudònim de l'autor/a i el títol de l'obra ( Enllaç ).
 2. Adjuntar per seu electrònica l'obra en format PDF. 
 3. Imprimir aquesta sol·licitud.
 4. Dins del termini de presentació cal enviar o presentar, al Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer dels Serrans, núm. 2, 46003 València) o als llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la següent documentació:
 • La sol·licitud impresa.
 • La Plica: un sobre tancat amb el pseudònim de l'autor/a i el títol de l'obra a l'exterior, i que dins inclourà tant les dades de l'autor (Nom, cognoms, direcció postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI o de qualsevol document d'identificació vàlid), com una declaració jurada de què l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte a la data que finalitza el termini de presentació. En el cas de ser premiada en altre concurs haurà, abans que finalitze l'esmentat termini, de comunicar-ho mitjançant un escrit a L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia.
 
Sisena - Obligacions del guanyador
El/La guanyador/a queda obligat a:
 • Garantir l’autoria i originalitat de l’obra, fins i tot enfront de reclamacions de tercers.
 • Participar en els actes de promoció de la publicació concertats de comú acord amb el Museu Valencià d’Etnologia, edicions del Bullent i l’autor/a.
 • Subscriure un contracte de cessió exclusiva dels drets d'edició amb edicions del Bullent.
 
Setena - Exemplars no premiats
Els exemplars no premiats podran recollir-se en un termini de dos mesos comptat a partir de la data de lliurament del premi. Els exemplars que no es recullen seran destruïts una vegada passat aquest termini.
 
Vuitena - Règim jurídic i acceptació de les bases
El fet de participar en el premi implica la total acceptació i el compliment d’aquestes bases. En cas de disconformitat, la present convocatòria es regirà per allò que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; pel Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei esmentada; per l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de València; per les bases d'Execució de Pressupostos de la Diputació de València per a l'exercici 2020; i també per allò previst en la resta de la normativa concordant amb la citada legislació.