ENROL. La ciutat i els seus habitants

Informació d'interés
Destinataris i nombre de participants:
Alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Formació Professional.
Un mínim de 8 i un màxim de 40.
 
Duració:
Dues hores.
 

 

Contacte
Teléfon: 963 883 578 - Fax: 963 883 632
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14h. 
Presentació
És una activitat didàctica basada en l’exposició «La ciutat viscuda», dedicada a mostrar diversos aspectes de la societat tradicional a les ciutats valencianes.
 
Plantejament
Enrol pretén proveir l’alumnat d’una sèrie de nocions per mitjà d’una activitat de descobriment i un joc de cartes sobre la societat urbana del final del segle XIX i principi del XX, amb la finalitat que siga capaç d’establir criteris de comparació entre la seua pròpia realitat i aquella a què fa referència l’exposició.
 
Desenvolupament de l’activitat
Consta de tres parts: en la primera es distribuïxen els jugadors per parelles, les quals han de completar una fitxa de preguntes específiques sobre un àmbit concret de l’exposició.
 
En la segona, els participants, per parelles, juguen a Enrol. Concebut com un joc de taula, consta d’un tauler i dues baralles de cartes distintes. Una està format per 68 cartes amb 17 personatges representatius de la societat tradicional valenciana, és a dir, cada personatge està format per quatre cartes, cada una de les quals conta una part de la vida d’eixe personatge. L’altra baralla consta de preguntes sobre els continguts que s’han treballat en l’exposició. L’objectiu del joc consistix a ajuntar el màxim nombre de personatges unint les quatre cartes corresponents a cada un d’ells.
 
En la tercera i última part, l’activitat aporta una ampliació de continguts quan es demana als participants que establisquen un criteri de valoració i classificació dels personatges, basant-se en les històries que conté cada un.